Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Flexwet BV

query_builder Leestijd 5 min

Met de term ‘Flexwet-bv’ of ‘Flex-bv’ wordt verwezen naar de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht 2012. Deze wet heeft gezorgd voor een groot aantal veranderingen in de regels voor de besloten vennootschap (hierna bv).

Veranderingen
Zo gelden er sinds 2012 andere regels voor onder meer:

  • Aandelen en kapitaal
  • Kapitaal- en crediteurenbescherming
  • Besluitvorming
  • Beslotenheid – blokkeringsregeling
  • Geschillenregeling

Aandelen en kapitaal
Voorheen moest bij het oprichten van een bv een kapitaal van minimaal €18.000 aanwezig zijn. Deze eis is met de Flexwet-bv vervallen. Daarmee is ook de eis vervallen dat er een bankverklaring overlegd moest worden (waaruit bleek dat aandelen die bij oprichtingen werden geplaatst, waren volgestort) of een accountantsverklaring (bij stortingen anders dan in geld). Tegenwoordig hoeft er nog maar €0,01 gestort te worden om een bv op te richten. Dit mag ook in natura of in een andere valuta gebeuren.

Ook is de verplichting om in de statuten een maatschappelijk kapitaal vast te leggen vervallen. Maatschappelijk kapitaal is het maximumbedrag waarvoor een vennootschap aandelen mag uitgeven. Wordt er gekozen voor een maatschappelijk kapitaal (dus kapitaal in de vorm van aandelen), dan hoeft niet meer zoals voorheen minimaal één vijfde van dit maatschappelijk kapitaal geplaatst te zijn. Er hoeft dus niet meer dan minimaal één vijfde van de totale waarde aan aandelen uitgegeven (dus ‘verkocht’) te zijn.

Onder de nieuwe wet kunnen verschillende soorten aandelen met ieder bepaalde rechten en plichten worden uitgegeven, waaronder prioriteitsaandelen en preferente aandelen. Zo kunnen stemrechtloze aandelen en winstrechtloze aandelen worden uitgegeven. Met een stemrechtloos aandeel heeft de aandeelhouder geen stem in de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Met een winstrechtloos aandeel heeft de aandeelhouder geen of slechts een beperkt recht op een deel van de winst. Een aandeel mag overigens niet stemrechtloos én winstrechtloos zijn. Wat is het dan ook? Niets?

Volgens de nieuwe regels moet ten minste één aandeel in het bezit zijn van iemand anders dan de vennootschap of haar dochtermaatschappijen. Tot slot is de verplichting voor de aandeelhouder vervallen om bij het nemen van een aandeel ten minste 25% van de nominale waarde te storten.

Kapitaal- en crediteurenbescherming
Met de komst van de Flexwet-bv mag een besluit tot uitkering voortaan alleen gebeuren als het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan de reserves die de vennootschap volgens de wet moet hebben (zoals een herwaarderingsreserve). Dit heet de ‘beperkte balanstest’.

Een besluit tot uitkering heeft nu bovendien goedkeuring nodig van het bestuur. Het bestuur mag deze goedkeuring alleen geven als de vennootschap na de uitkering door kan gaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Dit wordt de ‘uitkeringstest’ genoemd.  Als na een uitkering blijkt dat de vennootschap niet meer aan deze verplichtingen kan voldoen, dan kunnen zowel bestuurders als aandeelhouders aansprakelijk worden gehouden.

Verder is de zogenaamde nachgründungsregeling (een aantal bijzondere eisen wanneer de vennootschap goederen verwerft van een aandeelhouder of oprichter binnen twee jaar na inschrijving van de vennootschap bij de Kamer van Koophandel) komen te vervallen. Ook het verbod om financiële steun te verlenen aan derden die aandelen in de vennootschap willen verwerven, is vervallen.

Besluitvorming
Onder de Flexwet-bv kunnen personen die het recht hebben om de algemene vergadering bij te wonen, als zij gezamenlijk ten minste 1% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, het bestuur verzoeken de algemene vergadering bijeen te roepen. Het is nu ook toegestaan om de algemene vergadering bijeen te roepen op elektronische wijze, tenzij de statuten anders bepalen. De oproeptermijn is korter geworden, namelijk acht dagen.

Voor besluitvorming buiten vergadering is niet meer vereist dat de statuten vermelden dat deze vorm van besluitvorming is toegestaan. Ook mogen de statuten nu bepalen dat een AVA op een specifieke plaats buiten Nederland plaatsvindt. Daarnaast mogen de statuten bepalen dat de houders van een bepaalde soort aandelen (bijvoorbeeld winstrechtloze aandeelhouders) ‘eigen bestuurders’ benoemen. Deze bestuurders kunnen worden geschorst en ontslagen door de groep aandeelhouders die hen heeft benoemd.

Beslotenheid – blokkeringsregeling
De blokkeringsregeling betreft de regels voor overdraagbaarheid of verkoop van aandelen. Voordat de Flexwet-bv in werking was getreden, moesten de statuten altijd een blokkeringsregeling bevatten (een aanbiedingsregeling, een goedkeuringsregeling, of een combinatie van beide). Nu is dat niet meer verplicht. Het staat oprichters vrij om een regeling in de statuten op te nemen die afwijkt van een van de standaard blokkeringsregelingen. De blokkering mag alleen niet zo strikt zijn dat de levering van aandelen onmogelijk of uiterst bezwaarlijk wordt gemaakt. Statuten mogen ook bepalen dat er in het geheel geen blokkeringsregeling van toepassing is en de aandelen vrij overdraagbaar zijn.

De Flexwet-bv bepaalt dat in de statuten mag worden opgenomen dat er specifieke verplichtingen aan het aandeelhouderschap zijn verbonden met betrekking tot alle of bepaalde aandelen, dat er bijzondere (kwaliteits)eisen aan het aandeelhouderschap worden gesteld en dat aandeelhouders onder bepaalde omstandigheden verplicht kunnen worden hun aandelen over te dragen. Niet-naleving van deze verplichtingen kan leiden tot opschorting van het stemrecht of het recht op winstdeling.

Geschillenregeling
Onder de Flexwet-bv kan in de statuten of bij overeenkomst een geschillenregeling worden vastgelegd die afwijkt van de wettelijk geschillenregeling.

Vragen?
Heb je vragen over de Flexwet-bv? Of wil je statuten laten nakijken? Neem dan gerust contact met ons op via 071 888 5905 of stuur een e-mail naar info@wesseljuristen.nl.

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?