Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Incoterms

query_builder Leestijd 14 min

De International Commercial Terms, oftewel Incoterms, zijn afspraken waarin verschillende leveringsvoorwaarden zijn vastgelegd. Deze leveringsvoorwaarden gaan over internationale handel en dan met name het internationale transport. De Incoterms worden ontwikkeld en gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

Wanneer een verkoper en een koper in verschillende landen zijn gevestigd en een koopovereenkomst sluiten is het belangrijk om zoveel mogelijk te regelen in de koopovereenkomst. Niet alleen de prijs van de verkochte goederen moet worden vastgelegd, maar ook wat de verplichtingen zijn van zowel de verkoper als de koper.

Wanneer er geen duidelijke afspraken worden gemaakt kunnen er discussies ontstaan tussen de verkoper en de koper wat vervelende gevolgen kan hebben. Zeker in internationale handel kunnen er nog wel eens meningsverschillen ontstaan over de interpretatie van de afspraken in de gesloten overeenkomsten. Om deze meningsverschillen te voorkomen heeft de ICC voor een aantal veelvoorkomende handelsbedingen de verplichtingen van de verkoper en de koper uitgelegd. De voorwaarden gaan over het transport van de goederen. Bij het sluiten van overeenkomsten moeten de verkoper en de koper afspraken maken over verschillende onderwerpen. In hun overeenkomst kunnen partijen naar (één van) de Incoterms verwijzen zodat deze onderdeel worden van de overeenkomst.

De Incoterms kunnen gebruikt worden bij internationale handelsovereenkomsten, maar dit is niet verplicht. De verkoper en de koper mogen zelf bepalen of zij gebruik maken van de Incoterms. In de praktijk wordt er wel veelvuldig gebruik gemaakt van de Incoterms omdat de bepalingen onduidelijkheden kunnen voorkomen of wegnemen en omdat ze helpen bij het maken van duidelijke afspraken.

In de Incoterms zijn 13 verschillende leveringsvoorwaarden opgenomen. Van deze 13 voorwaarden zijn er zes specifiek gericht op de zeevaart. De overige zeven leveringsvoorwaarden kunnen van toepassing worden verklaard op alle soorten van transport. Hierbij kan worden gedacht aan vervoer over de weg, per trein, door de lucht en dergelijke.

De verschillende voorwaarden uit de Incoterms regelen in ieder geval de volgende onderwerpen:

  • De verplichtingen van de verkoper en de koper;
  • Wie de verzekeringen, vergunningen, machtigingen en andere formaliteiten regelt;
  • Wie het transport van de goederen regelt en tot waar;
  • Het moment waarop de kosten en risico’s overgaan van de verkoper naar de koper (met risico wordt bedoeld voor wiens rekening schade of verlies van de goederen tijdens het transport komt).

De Incoterms worden elke tien jaar opnieuw vastgesteld door de ICC. De huidige Incoterms zijn de Incoterms 2010 en zijn van kracht sinds 1 januari 2011. De komen incoterms zijn al gemaakt, maar nog niet van kracht. In het vervolg van dit stuk zullen de verschillende leveringsvoorwaarden waarvoor de verkoper en koper kunnen kiezen worden behandeld.

Incoterms voor elke vorm van transport

EXW – Ex Works – Af fabriek
Deze conditie legt de meeste verplichtingen op aan de koper. De verkoper heeft hierbij minimale verplichtingen. De verkoper hoeft alleen maar de goederen klaar te zetten op zijn locatie. Dit kan zijn de loods of fabriek van de verkoper. De verkoper hoeft daarnaast alleen maar de koper de gelegenheid te bieden om de goederen op te komen halen. Zo is het mogelijk om de goederen te verkopen zonder dat deze van plaats hoeven te veranderen. Bij deze voorwaarde liggen bijna alle verplichtingen bij de koper. Wanneer de koop plaats heeft gevonden, worden de goederen door de verkoper aan de koper ter beschikking gesteld en kan de koper de goederen op komen halen. De verkoper hoeft de goederen dus eigenlijk alleen maar ter beschikking te stellen op de afgesproken datum. De koper moet zelf zorgdragen voor eventuele export- of douanedocumenten, het laden en het transport van de goederen en de verzekering van de vracht. Het risico van schade of verlies aan de goederen gaat over naar de koper op het moment van levering van de goederen aan de koper. Dit is dus het moment waarop de koper de goederen bij de verkoper ophaalt of laat ophalen. Geen van beide partijen is verplicht om een verzekering af te sluiten. Mocht de koper wel een verzekering willen voor schade of verlies tijdens het transport, dan zal hij hier deze zelf in orde moeten maken.

FCA – Free Carrier – Vrachtvrij tot vervoerder
Ook bij deze voorwaarde ligt de meeste verantwoordelijkheid bij de koper. De verkoper hoeft alleen zorg te dragen voor het voortransport. Dit houdt in dat de levering van de goederen plaatsvindt wanneer de goederen worden overgedragen aan de eerste vervoerder. Hier vindt de overgang van het risico van de verkoper naar de koper plaats. Op het moment van levering gaat het risico over op de koper. Ook de kosten van het vervoer komen vanaf het moment dat de levering heeft plaatsgevonden voor rekening van de koper. De verkoper levert de goederen aan de vervoerder of een andere door de koper aangewezen persoon en doet dit op de afgesproken plek. Bij deze voorwaarde zijn geen van de partijen verplicht een verzekering af te sluiten.

De verkoper is belast met het verzorgen van alle douaneformaliteiten inclusief alle kosten die samenhangen met de uitvoer van de goederen. De kosten en douaneformaliteiten die samenhangen met de doorvoer van de goederen door andere landen en de invoer in het uiteindelijke land van bestemming, komen voor rekening van de koper.

CPT – Carriage Paid To – Vrachtvrij tot
Bij de voorwaarde CPT draagt de verkoper zorg voor de goederen tot een bepaald afgesproken punt. In de praktijk is dit vaak de opslag van de koper. De kosten van het vervoer komen voor rekening van de verkoper. Het moment van levering is wanneer de goederen aan de eerste vervoerder worden overhandigd. Bij levering van de goederen gaat het risico over van de verkoper op de koper. Bij deze Incoterm vindt de overgang van de kosten voor het vervoer niet op hetzelfde moment plaats als de overgang van het risico. Levering en overgang van het risico vinden al plaats terwijl de kosten voor het transport nog wel voor rekening van de verkoper komen. Voor wat betreft de verzekering gedurende het transport is de verkoper niet verplicht deze af te sluiten. Indien de koper wel een transportverzekering wil zal hij hier zelf voor moeten zorgen.

De douaneformaliteiten en de kosten verband houdende met de uitvoer van de goederen komen voor rekening van de verkoper. De douaneformaliteiten en kosten die gemoeid zijn met de doorvoer van de goederen door andere landen en de invoer van de goederen in het uiteindelijke land van bestemming, komen voor rekening van de koper.

CIP – Carriage and Insurance Paid – Vrachtvrij inclusief verzekering tot
Deze Incoterm is bijna gelijk aan de vorige, CPT. Het grote verschil is echter dat bij CIP de verkoper niet alleen belast is met het regelen en de kosten van het transport, maar ook met het regelen van de verzekering tot aan de overeengekomen bestemming. De verzekering die verkoper moet afsluiten moet in ieder geval 110 procent van de goederenwaarde zoals opgenomen in de koopovereenkomst dekken. De verkoper levert de goederen op een met de koper afgesproken plek. Het risico gaat echter al over op de koper op het moment dat de goederen worden overgedragen aan de eerste vervoerder. Ook bij deze voorwaarde vinden overgang van kosten en overgang van risico niet op hetzelfde moment plaats. In tegenstelling tot de Incoterm CPT is het risico wat de verkoper hier loopt tijdens het transport minder groot, omdat de verkoper wel belast is met het afsluiten van een verzekering.

De douaneformaliteiten en de kosten verband houdende met de uitvoer van de goederen komen voor rekening van de verkoper. De kosten en douaneformaliteiten voortvloeien uit de doorvoer van de goederen door andere landen en de invoer in het uiteindelijke land van bestemming komen voor rekening van de koper.

DAT – Delivered At Terminal – Geleverd aan terminal
DAT is een Incoterm die veel wordt gebruikt bij EU-grensoverschrijdende transporten. Dus wanneer de verkoper binnen de Europese Unie is gevestigd en de koper buiten de Europese Unie, of andersom. Wanneer voor DAT wordt gekozen is de verkoper belast met de kosten en het regelen van het transport naar de door partijen overeengekomen terminal. De terminal kan bijvoorbeeld een magazijn of kade zijn. De koper zorgt voor invoerrechten en regelt het transport van de terminal naar de eindbestemming. De risico’s komen tot het moment dat de goederen in de terminal zijn gelost, voor rekening van de verkoper. Zowel de verkoper als de koper zijn niet verplicht om een verzekering af te sluiten.

De douaneformaliteiten en de kosten verband houdende met de uitvoer van de goederen komen voor rekening van de verkoper. De douaneformaliteiten en kosten die gemoeid zijn met de doorvoer van de goederen door andere landen en de invoer van de goederen in het uiteindelijke land van bestemming, komen voor rekening van de koper.

DAP – Delivered At Place – Geleverd ter bestemming
De verkoper moet ervoor zorgen dat de goederen rechtstreeks geleverd worden op de met de koper overeengekomen plaats van bestemming. De verkoper zorgt voor het transport, de verzekering en de uitvoerdocumenten. Het risico gaat over naar de koper op het moment dat de goederen op de plaats van bestemming zijn gearriveerd. Dit is dus bij levering van de goederen. Het lossen van de goederen komt voor rekening van de koper. De verkoper hoeft de goederen alleen ter beschikking van de koper te stellen op het aankomende transportmiddel. De kosten verband houdende met de inklaring van de import komen wel voor rekening van de koper. Inklaren houdt in dat de goederen die binnenkomen bij de grens moeten worden aangegeven bij de douane. Ook bij deze voorwaarde is geen van beide partijen verplicht om een verzekering af te sluiten.

De douaneformaliteiten en de kosten verband houdende met de uitvoer van de goederen, komen voor rekening van de verkoper. De kosten en douaneformaliteiten voortvloeien uit de doorvoer van de goederen door andere landen en de invoer in het uiteindelijke land van bestemming komen voor rekening van de koper.

DDP – Delivered Duty Paid – Franco inclusief rechten
Met deze Incoterm worden bijna alle verplichtingen bij de verkoper neergelegd. De verkoper moet de goederen afleveren op de afgesproken plaats in het afgesproken land van bestemming. De verkoper stelt goederen op het aankomende vervoersmiddel ter beschikking van de koper. De koper moet zelf zorgen voor het lossen van de goederen. Dit is ook het moment waarop het risico overgaat van de verkoper naar de koper. Wanneer er goederen tijdens het lossen beschadigd raken of verloren gaan, komt deze schade voor rekening van de koper. De kosten om de goederen op de plaats van bestemming te krijgen komen voor rekening van de verkoper. Zo moet de verkoper bijvoorbeeld zelf de invoerrechten in het land van bestemming voldoen. Bij deze Incoterm dient de verkoper vooraf goed uit te zoeken wat de invoerrechten zijn in het land van bestemming. Het risico gaat eerder over dan de kosten. Ook al heeft de verkoper veel verplichtingen, hij hoeft geen verzekering af te sluiten voor de goederen.

De verkoper regelt alle douaneformaliteiten die verband houden met de uitvoer, doorvoer en invoer van de goederen naar de afgesproken plaats van bestemming. Ook de kosten die daarmee samenhangen komen voor rekening van de verkoper.

Incoterms voor vervoer over water

FAS – Free Alongside Ship – Vrij langszij schip
Bij deze Incoterm zorgt de verkoper ervoor dat de goederen langszij het door de koper specifiek genoemde schip worden geplaatst in de afgesproken haven. Langszij betekent naast het schip op de kade. Het risico gaat over naar de koper wanneer de goederen naast het schip zijn gelost. Tot de levering naast het schip komen de kosten voor het vervoer voor rekening van de verkoper. De kosten voor het verdere transport van de goederen komen voor rekening van de koper, dus ook de kosten voor het vervoer met het schip. Deze conditie wordt veelal gebruikt bij stukgoed of bulklading. Geen van beide partijen is verplicht om een verzekering af te sluiten.

De douaneformaliteiten en de kosten verband houdende met de uitvoer van de goederen komen voor rekening van de verkoper. De douaneformaliteiten en kosten die gemoeid zijn met de doorvoer van de goederen door andere landen en de invoer van de goederen in het uiteindelijke land van bestemming, komen voor rekening van de koper.

FOB – Free On Board – Vrij aan boord
FOB is een veelgebruikte Incoterm. De verkoper zorgt ervoor dat de goederen aan boord van het door de koper aangewezen schip worden geladen in de afgesproken haven. Bij deze voorwaarde gaan het risico en de kosten voor het verdere transport over naar de koper op het moment dat de goederen in het vrachtschip geladen worden. De vorige versie van de Incoterms, de Incoterms 2000, sprak over “het passeren van de reling van het schip”. De kosten voor het vervoer komen vanaf het moment van levering voor rekening van de koper. Ook bij deze Incoterm is geen van de partijen verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.

De douaneformaliteiten en de kosten verband houdende met de uitvoer van de goederen komen voor rekening van de verkoper. De douaneformaliteiten en kosten die gemoeid zijn met de doorvoer van de goederen door andere landen en de invoer van de goederen in het uiteindelijke land van bestemming, komen voor rekening van de koper.

CFR – Cost and Freight – Kostprijs en vracht
Deze Incoterm lijkt op de FOB-voorwaarde. Het risico gaat over vanaf het moment dat de goederen aan boord van het schip worden gebracht (de reling passeren). In tegenstelling tot de FOB-voorwaarde komen de kosten voor het zeevervoer totdat de goederen de gewenste terminal of haven hebben bereikt voor rekening van de verkoper. De verkoper hoeft geen verzekering af te sluiten. Omdat het risico wel al eerder overgaat moet de koper zelf zorgen voor de verzekering wanneer hij dit wenst.

De douaneformaliteiten en de kosten verband houdende met de uitvoer van de goederen komen voor rekening van de verkoper. De douaneformaliteiten en kosten die gemoeid zijn met de doorvoer van de goederen door andere landen en de invoer van de goederen in het uiteindelijke land van bestemming, komen voor rekening van de koper.

CIF – Cost Insurance and Freight – Kostprijs, verzekering en vracht
De levering vindt plaats op het moment dat de goederen aan boord van het schip worden geladen. Dit is ook het moment waarop het risico overgaat op de koper. Niet alleen de kosten voor het vervoer naar de gewenste haven of bestemming komen voor rekening van de verkoper, maar de verkoper dient ook een verzekering af te sluiten voor schade of verlies van de goederen tijdens het transport. De verzekering die de verkoper moet afsluiten dient in ieder geval 110 procent van de goederenwaarde opgenomen in de koopovereenkomst dekken. Het risico gaat eerder over, maar de verkoper blijft nog wel belast met het afsluiten van een verzekering.

De douaneformaliteiten en de kosten verband houdende met de uitvoer van de goederen komen voor rekening van de verkoper. De douaneformaliteiten en kosten die gemoeid zijn met de doorvoer van de goederen door andere landen en de invoer van de goederen in het uiteindelijke land van bestemming, komen voor rekening van de koper.

Conclusie
De Incoterms kunnen helpen bij het maken van duidelijke afspraken bij internationale handel en internationale koopovereenkomsten. De verschillende voorwaarden bepalen wanneer het risico op schade of verlies van de goederen overgaat van de verkoper naar de koper, op welk moment de levering van de goederen aan de koper plaatsvindt, voor wiens rekening de kosten voor het vervoer van de goederen komen en, er door een van de partijen een verzekering moet worden afgesloten en welke partij welke formaliteiten moet afhandelen. Het is belangrijk om goed geïnformeerd de keuze voor gebruik van een Incoterm te maken. Een verkeerde keuze of een verkeerde voorstelling van zaken kan leiden tot onvoorziene kosten.

Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op via 071 888 5905 of mail naar info@wesseljuristen.nl

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?