Advies of afspraak?
Bel 071-8885905 of mail ons

telefoon icoon email icoon

search

Wijzigingen arbeidsrecht per augustus 2022

query_builder Leestijd 4 min

Per vandaag (1 augustus 2022) veranderen er een aantal belangrijke zaken op het gebied van het arbeidsrecht als gevolg van Europese wetgeving. Het gaat om implementatie van de Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Bovendien hebben werkende ouders vanaf 2 augustus 2022 (op grond van de Wet Betaald Ouderschapsverlof) recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Samengevat gaat het om de volgende veranderingen:

 1. Werkgever mag geen nevenwerkzaamheden meer verbieden;
 2. Verplichte scholing is voortaan kosteloos en mag worden genoten onder werktijd;
 3. Werkgever moet arbeidsvoorwaarden (beter) kenbaar maken bij indiensttreding;
 4. Werknemer mag verzoeken tot meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden;
 5. Werkende ouders hebben voortaan negen weken betaald ouderschapsverlof.

Werkgever mag nevenwerkzaamheden niet meer verbieden
Een grote verandering binnen het arbeidsrecht is het feit dat er geen verbod op nevenwerkzaamheden meer mag worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst, tenzij er een objectieve rechtvaardiging is voor de werkgever. Onderwerpen voor een objectieve rechtvaardiging zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: het voorkomen van een belangenconflict, het beschermen van bedrijfsgevoelige informatie, het waarborgen van gezondheid en veiligheid of van integriteit van overheidsdiensten. Indien de werkgever geen goede (objectieve) reden kan aanvoeren, is het beding (mocht dat toch opgenomen zijn in de overeenkomst) nietig. De (objectieve) reden hoeft niet opgenomen te worden in de overeenkomst zelf. Kortom, in principe mag de werkgever de werknemer niet houden aan een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden.

Verplichte scholing voor werknemer is kosteloos en mag onder werktijd
Het is niet meer toegestaan om een studiekostenbeding (waarbij terugbetalingsregelingen zijn opgenomen) op te nemen in de arbeidsovereenkomst als het gaat om verplichte scholing. De bijbehorende scholingstijd wordt als arbeidstijd aangemerkt en mag dus onder werktijd worden verricht. Onder verplichte educatie wordt verstaan:

 • Een opleiding die verplicht of noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie;
 • Opleidingen die verplicht zijn op grond van nationaal recht, Europees recht of een CAO of rechtspositieregeling;
 • Scholing die ziet op het behoud van de baan, indien de oorspronkelijke functie van de medewerker komt te vervallen.

 

Uitbreiding informatieplicht
Er is reeds een summiere informatieplicht voor werkgevers richting werknemers. De nieuwe richtlijn wil meer transparantie en zekerheid voor werknemers binnen de EU. Volgens de nieuwe wet dient de werkgever de werknemer actief te informeren over bepaalde zaken zodat de werknemer beter op de hoogte is van haar rechten (en plichten). Denk hierbij aan:

 • De werk- en rusttijden
 • Duur en voorwaarden van de proeftijd
 • Vormen van verlof die van toepassing zijn
 • Plaats waar de werknemer arbeid verricht als er geen vaste werkplek is
 • Zaken waarvoor je als werknemer sociaal verzekerd bent (uitkeringen)
 • Opleidingsbeleid (als er recht bestaat op een opleiding, dan moet de inhoud en de vorm van de opleiding kenbaar worden gemaakt)
 • Wijze van uitbetaling van loon en loonbestanddelen benoemen
 • Procedure bij ontslag en opzegging
 • (Bij onvoorspelbaar werkpatroon:) het aantal gewaarborgde betaalde uren en het loon voor arbeid verricht bovenop die gewaarborgde uren
 • Bij een uitzendovereenkomst: de naam van de inlener
 • Bij detachering naar het buitenland: er moet voor vertrek informatie gegeven worden over arbeidsvoorwaarden
 • Benoemen in welke situatie de werknemer kan worden verplicht om arbeid te verrichten en wanneer hij een oproep van de werkgever buiten deze uren kan weigeren

 

Werknemer mag verzoeken tot meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden
De werknemer die minimaal een half jaar in dienst is, mag zijn werkgever vragen om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De werkgever moet hier ook serieus naar kijken en zo nodig gehoor aan geven. Dit geldt vooral voor werknemers met een oproepcontract bijvoorbeeld.

Negen weken betaald ouderschapsverlof
In de eerste acht jaar na de geboorte van een kind hebben ouders recht op 26 weken (onbetaald) ouderschapsverlof. Vanaf 2 augustus 2022 krijgen werkende ouders dit ouderschapsverlof deels doorbetaald op grond van de Wet Betaald Ouderschapsverlof. Zij hebben dan recht op 70% van hun loon voor de duur van maximaal 9 weken (van die 26 weken). De maximale uitkering is EUR 2.453,- per maand. De ouders moeten het betaalde verlof wel binnen een jaar na de geboorte (of bij adoptie een jaar na opname) opnemen. (Het overige onbetaalde verlof mag binnen acht jaar na geboorte worden opgenomen). Ook een DGA of alfahulp hebben recht op betaald ouderschapsverlof. De uitkering wordt uitgevoerd door het UWV.

Heb je vragen over de wijzigingen? Neem dan gerust contact met ons op via 071 888 5905 of stuur een e-mail naar info@wesseljuristen.nl.

Laat je VSO + transitievergoeding gratis controleren & berekenen.
Gratis VSO Controleren?