Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

De onderstaande definities voor de dubbelpunt hebben in het kader van deze alge- mene voorwaarden de volgende betekenis:

a. Wessel: De Leidse Juristen B.V., gevestigd te Leiden;
b. Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die een Overeenkomst met Wessel aangaat of aan wie Wessel een offerte heeft uitgebracht waarop deze algeme-ne voorwaarden van toepassing zijn;
c. Opdracht/Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten; d. Werkzaamheden/Diensten: alle door Wessel ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe Opdracht is gegeven en die door Wessel zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor Wessel voortvloeiende werkzaamhe- den en verrichtingen;
e. Partijen: Wessel en Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, van Wessel. Het door Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte
of opdrachtbevestiging of anderzijds correspondentie waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van de algemene voorwaarden van Wessel.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien Partijen dit uit- drukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.

2.4 Indien Wessel stilzwijgend afwijking van deze algemene voorwaarden toestaat, doet dit niets af aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Wessel de algemene voorwaarden soepel toepast.
2.5 Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3. Offertes en Overeenkomsten

3.1 Aanbiedingen en offertes van Wessel zijn vrijblijvend. Een door Wessel verstuurde offerte is tot 14 dagen na verzending geldig, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt Wessel het recht om het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2 Aanbiedingen, offertes, prijzen c.q. tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe Opdrachten.
3.3 De Overeenkomst tussen Wessel en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door Wessel aan Opdrachtgever verzonden offerte schriftelijk door Opdrachtgever wordt geaccepteerd, de door Wessel aan Opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging door Opdrachtgever wordt bevestigd, of op het moment dat Wessel aanvang maakt met de uitvoeringshandelingen.

3.4 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4. Uitvoering Opdracht

4.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Wessel het recht om bepaalde Werkzaamheden door derden te laten verrichten.
4.2 Alle Diensten die door Wessel worden geleverd, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Overeenkom- sten zijn slechts te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten.

4.3 Wessel baseert zich bij de uitvoering van de Werkzaamheden op de door Op- drachtgever verstrekte informatie en gegevens. De juistheid van deze informatie en gegevens is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. 4.4 Opdrachtgever is eveneens gehouden alle informatie en gegevens, welke Wessel overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig op de door Wessel gewenste wijze ter beschikking te stellen aan Wessel. Eventuele kosten om informatie of gegevens te verkrijgen zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4.5 Een afgesproken termijn voor het leveren van een Dienst door Wessel wordt nim- mer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een afgesproken termijn begint te lopen op het moment dat Opdrachtgever alle door Wessel gevraagde informatie aan Wessel verstrekt heeft.

Artikel 5. Honorarium

5.1 Opdrachtgever betaalt aan Wessel een vergoeding die bestaat uit een honorarium dat, tenzij anders overeengekomen is, gebaseerd is op het uurtarief van Wessel. Voor de berekening van de bestede tijd wordt een tijdseenheid van minimaal 10 minu-
ten gehanteerd. Tijdsbestedingen kleiner dan deze tijdseenheid worden naar boven afgerond.

5.2 Indien Partijen voor het verrichten van bepaalde Diensten vooraf een vaste prijs hebben afgesproken, en het verlenen van die Diensten tot extra Werkzaamheden/ prestaties dwingt die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden onder die vaste prijs te vallen, zullen deze meer-werkzaamheden vallen onder het door Wessel gereken- de uurtarief. Op verzoek van Opdrachtgever zal Wessel hiervoor een urendeclaratie overleggen.

5.3 Door Wessel ten behoeve van Opdrachtgever betaalde bijkomende kosten staan los van het uurtarief. Deze gemaakte kosten zullen apart op de factuur aangegeven worden.
5.4 Alle door Wessel gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven, alsmede de in de offertes, aanbiedingen, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven, daaronder niet uitge- zonderd de bedragen genoemd op de website(‘s) van Wessel, zijn exclusief btw.

5.5 Wessel is gerechtigd periodiek te factureren.

Artikel 6. Betaling

6.1 Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in euro’s middels storting of overmaking op een door Wessel aangewezen bank- of girorekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.

6.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen heeft betaald, is Wessel gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te beta- len, zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur aan Opdracht- gever de wettelijke rente in rekening

te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
6.3 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn beta- lingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in
en buiten rechte – voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten hebben minimaal een bedrag van 200,00 (tweehonderd) euro, en worden verhoogd met de wettelijke incassokosten. Deze verhoging geldt alleen indien de Opdrachtgever geen particu- liere consument is. Is opdrachtgever een particuliere consument dan wordt de Wet Incassokosten gehanteerd.
6.4 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.
6.5 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Wessel daartoe aanleiding geeft, is Wessel gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Wessel te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is Wessel gerechtigd, onverminderd overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Op- drachtgever aan Wessel uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar. Indien Opdrachtgever binnen 7 dagen geen gehoor geeft aan het verzoek van Wessel om deze zekerheden te overleggen, is Opdrachtgever een boete aan Wessel verschul- digd van 1000,00 (duizend) euro.

Artikel 7. Gewijzigde omstandigheden

7.1 Mochten de omstandigheden waarvan Opdrachtgever en Wessel op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de Overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van (een der) Partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussen- tijdse wijziging van de Overeenkomst. Indien de gewijzigde omstandigheden ontstaan zijn door toedoen van Opdrachtgever, zal eventueel daaruit voortvloeiend meerwerk aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.2 Indien Partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende Werkzaamheden, aanvaardt Opdrachtge- ver dat de tijdsplanning van de Overeenkomst zal worden aangepast.

Artikel 8. Geheimhouding

8.1 Het is Partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de Overeenkomst te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkre- gen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle Partijen een geheim- houdingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der Partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1 Wessel behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de Opdracht van Opdrachtgever.
9.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van Wessel, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudi- gen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Wessel. Opdrachtgever heeft uiteraard het recht om de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in eigen organisatie, voor zover dit passend is

binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Op- dracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
9.3 Indien Wessel algemene voorwaarden voor Opdrachtgever vervaardigd, behoudt Wessel zich het auteursrecht op desbetreffende algemene voorwaarden voor. Op- drachtgever verkrijgt een gebruiksrecht met betrekking tot de opgestelde algemene voorwaarden. Dit gebruiksrecht houdt in dat het Opdrachtgever vrij staat desbetref- fende algemene voorwaarden in het kader van het normale, eigen gebruik van de onderneming te tonen op de website van de onderneming, ter deponering aan de Ka- mer van Koophandel aan te bieden, te vermenigvuldigen, te verspreiden en op andere wijzen ter inzage aan derden aan te bieden. Het staat Opdrachtgever echter niet vrij desbetreffende algemene voorwaarden te wijzingen, aan derden door te verkopen, en/ of voor enig ander commercieel doeleind uit te buiten.

Artikel 10. Overmacht

10.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
10.2 Wessel kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maan- den, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
10.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Wessel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wessel niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Wessel of van derden daaronder begrepen. Onder overmacht wordt mede verstaan: het geval waarin er een (door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, of vergelijkbare instanties) erkende wijdverspreide virale infectie heerst welke wordt overgedragen via beten
of contact met lichaamsvloeistoffen welke ervoor zorgt dat menselijke lijken en/of gestorvenen gereanimeerd worden en deze lijken en/of gestorvenen vervolgens levend mensenvlees, bloed, hersenen of zenuwweefsel tot zich willen nemen, indien en
voor zover dit met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal resulteren in de val van onze moderne beschaving. Wessel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Wessel zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

11.1 Wessel is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door Wessel ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingescha- kelde derden. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Wessel gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wessel en/of haar ondergeschikte(n).

11.2 De aansprakelijkheid van Wessel is te allen tijde beperkt tot de maximale dekking van Wessel haar aansprakelijkheidsverzekering.
11.3 Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Wessel onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Wessel voor de ontstane schade niet aan- sprakelijk.

11.4 Wessel is niet aansprakelijk in geval van overmacht.
11.5 Aansprakelijkheid van Wessel voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstag- natie is te allen tijde uitgesloten voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van Wessel deze niet dekt. Wessel kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Wessel aan
de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Wessel toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.6 Opdrachtgever vrijwaart Wessel voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Wessel en Opdrachtgever bestaande rechts- betrekking. Tevens vrijwaart Opdrachtgever Wessel uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot recht van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever aan Wessel verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
11.7 Indien Opdrachtgever aan Wessel informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze materialen vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade wordt door Opdrachtgever vergoedt.

Artikel 12. Opschorting en opzegging

12.1 Wessel is gerechtigd (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, een en ander onverminderd het recht van Wessel om schadevergoeding te vorderen.

12.2 Overeenkomsten kunnen tussentijds worden opgezegd met instemming van Wes- sel en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald.
12.3 Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Wessel vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compen- satie van Opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Wessel zijn toe te rekenen. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Wessel, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Wessel bij overdracht van de Werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.

12.4 Wessel behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de decla- raties voor tot dan toe verrichte Werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever indien mogelijk de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Een eventueel betaald voorschot zal in overleg indien redelij- kerwijs noodzakelijk naar evenredigheid terugbetaald worden.

Artikel 13. Privacy- en gegevensbescherming

13.1 Opdrachtgever is zelfstandig verantwoordelijk voor de nakoming van al haar verplichtingen, in het bijzonder op het gebied van privacy- en gegevensbescherming, waartoe zij op grond van de op haar toepasselijke wet- en regelgeving is gehouden, waaronder de wet- of regelgeving omtrent privacy en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (95/46/EG) en/of de Wet op de datalekken en/of de Telecom- municatiewet (althans dergelijke (privacy)wetgeving).

13.2 Opdrachtgever is verplicht om Wessel van ieder verzoek van een betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger, zoals – maar niet gelimiteerd tot – verzoeken om rectificatie van persoonsgegevens, niet-profilering, verwijdering
van persoonsgegevens of vervollediging van persoonsgegevens, onverwijld schrifte-lijk of langs elektronische weg in kennis te stellen.

13.3 Opdrachtgever is verplicht om Wessel van iedere klacht of mededeling van een (mogelijke) inbreuk verband houdende met persoonsgegevens van een betrokkene, onverwijld schriftelijk of langs elektronische weg in kennis te stellen. 13.4 Indien Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk nalaat haar verplichtingen (niet- nakoming), voortvloeiend uit de wet en/of dit artikel na te komen, is Opdrachtgever direct en zonder verdere sommatie de kosten verschuldigd die Wessel ten gevolge van deze niet-nakoming maakt.

13.5 Wessel zal zich in rechte op Opdrachtgever verhalen indien Wessel wegens of
als gevolg van een gebrek in de nakoming van haar verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, schade leidt doordat Wessel door betrokkenen dan wel door derden aansprakelijk wordt gesteld, dan wel een maatregel of een boete opgelegd krijgt door een bevoegde toezichthoudende autoriteit.
13.6 De verplichtingen van Opdrachtgever, zoals benoemd in dit artikel, gelden tevens wanneer de Overeenkomst met Wessel is geëindigd dan wel (tussentijds) is opgezegd.

Artikel 14. Wijzigingen

14.1 Wessel is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is geldig, zelfs bij reeds gesloten Overeenkomsten.

Artikel 15. Forumkeuze

15.1 Alle overeenkomsten tussen Wessel en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 De (kanton)rechter te Leiden, danwel de rechter in de vestigingsplaats van Wessel is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen tenzij de wet dwingend an- ders voorschrijft. Niettemin heeft Wessel het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.